Tyytymättömyys hoitoon

Jos olet tyytymätön saamaasi tai omaisesi saamaan hoitoon tai kohteluun, hyvä vaihtoehto on selvittää asia hoitopaikassa. Hoitopaikkaan voi tehdä myös kirjallisen muistutuksen, joka on usein nopein ja tarkoituksenmukaisin tapa selvittää asiaa. Hoitopaikan potilasasiamies neuvoo, miten saat asian selvitettyä.

Selvittely hoitopaikassa

Mahdolliset väärinkäsitykset potilaan ja hänen hoitoonsa osallistuneiden välillä voidaan usein selvittää avoimella keskustelulla hoitoa antaneen henkilön tai hänen esimiehensä kanssa. Hoitopaikassa voidaan usein korjata hoidossa tapahtuneet virheet ja puutteet saman tien.

Muistutuksen tekeminen

Jos hoitopaikassa käydyistä keskusteluista ei ole apua, voit tehdä kirjallisen muistutuksen hoitopaikan terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle. Muistutus on laissa säädetty menettelytapa. Lisää muistutuksen tekemisestä löydät sivustoltamme täältä.

Kantelun tekeminen

Jos et ole tyytyväinen muistutukseen saamaasi vastaukseen, voit tehdä kantelun aluehallintovirastolle tai – jos asia koskee kuollutta henkilöä - Valviralle. Kantelun tekemisestä löydät lisää sivustoltamme täältä.

Mikäli saatu kohtelu ei lain mukaan toteudu, voidaan alle kirjoitettuihin lakipykäliin viitata

Terveydenhuoltolaki:

"6 luku 50 §, Kiireellinen hoito

Kiireellinen sairaanhoito, mukaan lukien kiireellinen suun terveydenhuolto, mielenterveyshoito, päihdehoito ja psykososiaalinen tuki on annettava sitä tarvitsevalle potilaalle hänen asuinpaikastaan riippumatta. Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa, jota ei voida siirtää ilman sairauden pahenemista tai vamman vaikeutumista."

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä:

"3 luku 15 §, Ammattieettiset velvollisuudet

Terveydenhuollon ammattihenkilön ammattitoiminnan päämääränä on terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä sairaiden parantaminen ja heidän kärsimystensä lievittäminen. Terveydenhuollon ammattihenkilön on ammattitoiminnassaan sovellettava yleisesti hyväksyttyjä ja kokemusperäisiä perusteltuja menettelytapoja koulutuksensa mukaisesti, jota hänen on pyrittävä jatkuvasti täydentämään. Ammattitoiminnassaan terveydenhuollon ammattihenkilön tulee tasapuolisesti ottaa huomioon ammattitoiminnasta potilaalle koituva hyöty ja sen mahdolliset haitat.

Terveydenhuollon ammattihenkilöllä on velvollisuus ottaa huomioon, mitä potilaan oikeuksista säädetään.

Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee aina antaa kiireellisen hoidon tarpeessa olevalle apua."

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

"2 luku 3 §

Potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Hänen hoitonsa on järjestettävä ja häntä on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata sekä että hänen vakaumustaan ja hänen yksityisyyttään kunnioitetaan.”

"2 luku 4 §, Pääsy hoitoon

Potilaalle on ilmoitettava hoitoon pääsyn ajankohta. Jos ilmoitettu ajankohta muuttuu, on uusi ajankohta ja muutoksen syy ilmoitettava potilaalle välittömästi. Hoitoon pääsystä ja hoidon järjestämisestä kansanterveystyön ja erikoissairaanhoidon yksiköissä säädetään erikseen terveydenhuoltolaissa.

Kiireellisen hoidon tarpeessa olevalle henkilölle annettavasta avusta ja hoitoon ottamisesta on voimassa, mitä niistä terveydenhuoltolain 50 §:ssä ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 15 §:ssä säädetään.”