Miten puhua omasta kivusta lapsille?

Kyselytutkimus kroonisesta kivusta kärsivien vanhempien kokemuksista ja tuen tarpeista

TIIVISTELMÄ
Vanhemman sairastuminen vaikuttaa koko perheeseen, jonka vuoksi on tärkeää kiinnittää huomiota kipusairautta sairastavan läheisiin. Ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen tuen yhteiskunnalliset vaikutukset näkyvät kustannuksien vähentymisenä sekä lapsiperheiden hyvinvoinnin lisääntymisenä.

Opinnäytetyön tarkoituksena oli laajentaa ymmärrystä millä tavalla kipusairaat vanhemmat käsittelevät sairauttaan lastensa ja ammattilaisten kanssa. Tavoitteena oli saada tietoa minkälaista tukea ja apua he olisivat kaivanneet perheilleen. Tutkimuksen avulla tuotettiin tietoa terveydenhuollon ammattilaisille ja vertaistukea tarjoaville yhdistyksille siitä minkälaista ohjausta vanhemmat tarvitsisivat ja millaista tietoa heidän olisi hyvä saada vanhemmuutensa tukemiseen.

Opinnäytetyö toteutettiin avoimena Webropol-kyselytutkimuksena. Kyselyä jaettiin yhteistyössä Kipumatkalla-Facebook-sivuilla vastaajien saavuttamiseksi. Kipumatkalla toimi kyselyn jakamiskanavana. Tutkimuksessa käytettiin määrällistä ja laadullista tutkimusotetta. Sisällön analyysi oli aineistolähtöinen. Vastauksia kipusairailta vanhemmilta kertyi 30.

Kyselyn vastauksista kävi ilmi, että vanhemmat haluaisivat eniten keskusteluapua. Vanhemmat kaipasivat tietoa, kuinka lapsille voisi puhua sairaudesta ikätasoisesti, sekä keinoja lasten kuormittumisen ennaltaehkäisyyn. Lapsille kaivattu keskusteluapu keskittyi lasten omien kokemuksien ja tunteiden läpikäymiseen. Konkreettista apua kaivattiin lasten vapaa-ajan ja harrastusten tukemiseen, sekä kodinhoitoon.

Lapset tulisi ottaa puheeksi jo potilaan hoitoa suunnitellessa, kartoittaa koko perheen avun tarve, tarjota keskusteluapua ja ohjata tarvittavien palveluiden piiriin. Lasten puheeksi ottamista ja varhaisen tuen tarjoamista tulisi tehostaa perusterveydenhuollossa.

Kautto, Eveliina 2021

Julkaisun pysyvä osoite on https://www.theseus.fi/handle/10024/503315