Opinnäytetyö kipupotilaiden potilaskokemuksista, kevät 2024


LÄÄKÄRIN VUOROVAIKUTUSTAIDOILLA ON MERKITYSTÄ

"Lääkärin työssä keskeisin tapahtuma on potilaan ja lääkärin kohtaaminen ja siinä syntyvä vuorovaikutus. Vastaanotolla lääkäri on lääketieteellisen tiedon asiantuntija, mutta kohtaaminen on kahden ihmisen tasavertainen tapaaminen. Hyvä vuorovaikutus johtaa usein myös kliinisesti hyviin tuloksiin.
Vuorovaikutus tapahtuu oleellisesti tunnetasolla, ei vain asiatasolla. Potilaalle on annettava mahdollisuus kertoa huolensa rauhassa ja jännittämättä. Kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen on luottamuksellisen hoitosuhteen perusta. (Suomen Lääkäriliitto 2021.)

Lääkärin ja potilaan välisellä toimivalla vuorovaikutuksella on merkitystä muun muassa oireiden taustalta löytyvän problematiikan selvittämisessä tai kivun hallinnassa. Onnistunut vuorovaikutus korreloi myös potilaiden parempaan hoitoon sitoutumiseen; potilaan hoitoon sitoutumisen todennäköisyys oli 1,62 kertaa suurempi, kun lääkäri oli saanut viestintätaitoja koskevaa koulutusta. (Ahmed ym. 2014.)"

Keväällä 2024 tehtyyn opinnäytetyöhön: "Kroonisten kipupotilaiden potilaskokemuksia julkisessa terveydenhuollossa" vastasi 481 kipupotilasta. "Kyselyyn vastanneista ainakin puolet oli julkisen terveydenhuollon potilaskokemuksiinsa tyytymättömiä, lähes neljännes erityisen tyytymättömiä ja vain hyvin harva täysin tyytyväisiä. Kielteiset potilaskokemukset vaikuttavat liittyvän erityisesti puutteisiin vuorovaikutuksessa. Kipupotilaiden potilaskokemuksista on pääteltävissä, että heihin asennoitumista ja vuorovaikutusta olisi julkisessa terveydenhuollossa syytä kehittää siitä näkökulmasta, että asianmukainen, kiinnostunut ja välittävä kohtaaminen on hoitotapahtumissa olennaista."