Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

Maailman terveysjärjestö WHO:n ja Lissabonin julistuksissa todetaan, että potilailla on oikeus nykyaikaiseen lääketieteelliseen kivunhoitoon ja kivunlievitykseen.

Suomi on sitoutunut Euroopan neuvoston biolääketiedettä koskevaan yleissopimukseen, jossa korostetaan potilaan oikeutta tieteellisesti tutkittuun ja kliiniseen kokemukseen perustuvaan kivunhoitoon, jossa huomioidaan uudet menetelmät.

Suomen perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja edistettävä väestön terveyttä. Potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon. Hänen hoitonsa on järjestettävä ja häntä on kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan loukata sekä että hänen vakaumustaan ja hänen yksityisyyttään kunnioitetaan.

Hyvä sairaanhoito käsittää myös kivunhoidon. Tätä on tarkennettu Euroopan neuvoston ihmisoikeuksia ja biolääketiedettä koskevassa yleissopimuksessa. Palveluiden tulee myös olla kaikkien tavoitettavissa.

Suomessa on saatavilla kaikki tarvittavat lääkkeet, hoitomenetelmät ja tietotaito, jota hyvään kivunhoitoon tarvitaan. Hyvä kivunhoito katsotaan kansalaisten perusoikeudeksi.

Terveydenhuoltoalan ammattilaisilla on vastuu palvelun laadusta, oikeudenmukaisuudesta, tarjonnasta ja jatkuvuudesta. Osaamisen ja taitojen tulee olla ajan tasalla.

Jos jäät ilman asianmukaista kivunhoitoa tai sinulta lopetetaan toimiva lääkitys ilman perusteluja, tulee sinun tehdä muistutus kyseiseen hoitoyksikköön ja kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle. Apua saat potilasasiamieheltä. Linkeistä pääset Kipumatkalla-tiimin kokoamiin ohjeisiin.

Lähde Finlex